skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New polyselenidoarsenate salts with transition metal complexes as counterions: solvothermal synthesis, crystal structures, and properties of [M(dien).sub.2][As.sub.2]Se.sub.6 (M = Co, Ni) and [Mn(dap).sub.3][As.sub.2]Se.sub.6.(Report)

Zhao, Jing ; Liang, Jingjing ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, Dec, 2011, Vol.142(12), p.1203(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-9247

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...