skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Catalysis in Reaction Networks.(Report)

Gopalkrishnan, Manoj

Bulletin of Mathematical Biology, Dec, 2011, Vol.73(12), p.2962(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...