skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The diets of early hominins.(Author abstract)

Ungar, Peter S. ; Sponheimer, Matt

Science, Oct 14, 2011, Vol.334(6053), p.190(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...