skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis and characterization of Fe,S-codoped TiO.sub.2 nanoparticles: Application in degradation of organic water pollutants

Hamadanian, M. ; Reisi - Vanani, A. ; Behpour, M. ; Esmaeily, A. S.

Desalination, Oct 17, 2011, Vol.281, p.319(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...