skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The role of securitization in mortgage renegotiation.(Report)

Agarwal, Sumit ; Amromin, Gene ; Ben - David, Itzhak ; Chomsisengphet, Souphala ; Evanoff, Douglas D.

Journal of Financial Economics, Dec, 2011, Vol.102(3), p.559(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-405X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...