skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of vapor wall loss in laboratory chambers on yields of secondary organic aerosol.(EARTH, ATMOSPHERIC AN PLANETARY SCIENCES)(Report)(Author abstract)

Zhang, Xuan ; Cappa, Christopher D. ; Jathar, Shantanu H. ; Mcvay, Renee C. ; Ensberg, Joseph J. ; Kleeman, Michael J. ; Seinfeld, John H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 22, 2014, Vol.111(16), p.5802(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...