skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Regulatory autonomy and performance: the reform of higher education re-visited

Enders, Jurgen ; De Boer, Harry ; Weyer, Elke

Higher Education, Jan, 2013, Vol.65(1), p.5(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-1560

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...