skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evidence for the interfacial reaction between Ni adatoms and H-Si(001) surface.(Report)

Zhang, Z. ; Pan, J. S. ; Chai, J. W. ; Zhang, J. ; Tok, E. S.

Surface Science, Oct, 2011, Vol.605(19-20), p.1852(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-6028

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...