skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Initiation complex structure and promoter proofreading.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Liu, Xin ; Bushnell, David A. ; Silva, Daniel - Adriano ; Huang, Xuhui ; Kornberg, Roger D.

Science, July 29, 2011, Vol.333(6042), p.633(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...