skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tenfold population increase in Western Europe at the Neandertal--to--modern human transition.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Mellars, Paul ; French, Jennifer C.

Science, July 29, 2011, Vol.333(6042), p.623(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...