skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Selective small-molecule inhibition of an RNA structural element.(RESEARCH: ARTICLE)(Report)

Howe, John A. ; Wang, Hao ; Fischmann, Thierry O. ; Balibar, Carl J. ; Xiao, Li ; Galgoci, Andrew M. ; Malinverni, Juliana C. ; Mayhood, Todd ; Villafania, Artjohn ; Nahvi, Ali ; Murgolo, Nicholas ; Barbieri, Christopher M. ; Mann, Paul A. ; Carr, Donna ; Xia, Ellen ; Zuck, Paul ; Riley, Dan ; Painter, Ronald E. ; Walker, Scott S. ; Sherborne, Brad ; de Jesus, Reynalda ; Pan, Weidong ; Plotkin, Michael A. ; Wu, Jin ; Rindgen, Diane ; Cummings, John ; Garlisi, Charles G. ; Zhang, Rumin ; Sheth, Payal R. ; Gill, Charles J. ; Tang, Haifeng ; Roemer, Terry

Nature, Oct 29, 2015, Vol.526(7575), p.672(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; DOI: 10.1038/nature15542

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...