skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Role Sympathetic Autonomic Nervous System in the Regulation of Immune Response during Myasthenia.(Report)

Lantsova, V. B. ; Sepp, E. K. ; Kozlovsky, A. S.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, July, 2011, Vol.151(3), p.353(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...