skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Real-time dynamics of quantized vortices in a unitary fermi superfluid.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Bulgac, Aurel ; Luo, Yuan - Lung ; Magierski, Piotr ; Roche, Kenneth J. ; Yu, Yongle

Science, June 10, 2011, Vol.332(6035), p.1288(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...