skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Complete genome sequence of the cellulolytic thermophile Clostridium thermocellum DSM1313.(Author abstract)(Report)

Feinberg, Lawrence ; Foden, Justine ; Barrett, Trisha ; Davenport, Karen Walston ; Bruce, David ; Detter, Chris ; Tapia, Roxanne ; Han, Cliff ; Lapidus, Alla ; Lucas, Susan ; Jan - Fang, Cheng ; Pitluck, Samuel ; Woyke, Tanja ; Ivanova, Natalia ; Mikhailova, Natalia ; Land, Miriam ; Hauser, Loren ; Argyros, D. Aaron ; Goodwin, Lynne ; Hogsett, David ; Caiazza, Nicky

Journal of Bacteriology, June, 2011, Vol.193(11-12), p.2906(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...