skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pure reasoning in 12-month-old infants as probabilistic inference.(RESEARCH ARTICLE)(Author abstract)(Report)

Teglas, Erno ; Vul, Edward ; Girotto, Vittorio ; Gonzalez, Michel ; Tenenbaum, Joshua B. ; Bonatti, Luca L.

Science, May 27, 2011, Vol.332(6033), p.1054(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...