skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Surface chemistry variations among a series of laboratory-produced biochars

Mukherjee, A. ; Zimmerman, A. R. ; Harris, W.

Geoderma, July 15, 2011, Vol.163(3-4), p.247(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7061

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...