skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computational design of proteins targeting the conserved stem region of influenza hemagglutinin.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Fleishman, Sarel J. ; Whitehead, Timothy A. ; Ekiert, Damian C. ; Dreyfus, Cyrille ; Corn, Jacob E. ; Strauch, Eva - Maria ; Wilson, Ian A. ; Baker, David

Science, May 13, 2011, Vol.332(6031), p.816(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...