skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural basis of differential ligand recognition by two classes of bis-(3'-5')-cyclic dimeric guanosine monophosphate-binding riboswitches.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Smith, Kathryn D. ; Shanahan, Carly A. ; Moore, Emily L. ; Simon, Aline C. ; Strobel, Scott A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 10, 2011, Vol.108(19), p.7757(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...