skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Isoform-specific monobody inhibitors of small ubiquitin-related modifiers engineered using structure-guided library design.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Gilbreth, Ryan N. ; Truong, Khue ; Madu, Ikenna ; Koide, Akiko ; Wojcik, John B. ; Li, Nan - Sheng ; Piccirilli, Joseph A. ; Chen, Yuan ; Koide, Shohei

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 10, 2011, Vol.108(19), p.7751(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...