skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Before (and after) Roe v. Wade: new questions about backlash

Greenhouse, Linda ; Siegel, Reva B.

Yale Law Journal, June, 2011, Vol.120(8), p.2028(60) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-0094

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...