skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Impact of herbivory on flowering behaviour and life history trade-offs in a polycarpic herb: a 10-year experiment.(Report)

Brys, Rein ; Shefferson, Richard P. ; Jacquemyn, Hans

Oecologia, June, 2011, Vol.166(2), p.293(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-8549

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...