skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Search engine advertising: channel substitution when pricing ads to context.(Report)

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Management Science, 2011, Vol.57(3), p.458(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-1909 ; DOI: 10.1287 / mnsc.1100.1287

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...