skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Behaviors and mechanisms of tannic acid adsorption on an amino-functionalized magnetic nanoadsorbent

Wang, Jiahong ; Zheng, Changle ; Ding, Shaolan ; Ma, Hongrui ; Ji, Yanfen

Desalination, June 15, 2011, Vol.273(2-3), p.285(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...