skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The buttermilk creek complex and the origins of Clovis at the Debra L. Friedkin site, Texas.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Waters, Michael R. ; Forman, Steven L. ; Jennings, Thomas A. ; Nordt, Lee C. ; Driese, Steven G. ; Feinberg, Joshua M. ; Keene, Joshua L. ; Halligan, Jessi ; Lindquist, Anna ; Pierson, James ; Hallmark, Charles T. ; Collins, Michael B. ; Wiederhold, James E.

Science, March 25, 2011, Vol.331(6024), p.1599(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...