skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Helicobacter pylori genome evolution during human infection.(MICROBIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Kennemann, Lynn ; Didelot, Xavier ; Aebischer, Toni ; Kuhn, Stefanie ; Drescher, Bernd ; Droege, Marcus ; Reinhardt, Richard ; Correa, Pelayo ; Meyer, Thomas F. ; Josenhans, Christine ; Falush, Daniel ; Suerbaum, Sebastian

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 22, 2011, Vol.108(12), p.5033(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...