skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mapping a sensory-motor network onto a structural and functional ground plan in the hindbrain.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)(Report)

Koyama, Minoru ; Kinkhabwala, Amina ; Satou, Chie ; Higashijima, Shin - Ichi ; Fetcho, Joseph

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 18, 2011, Vol.108(3), p.1170(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...