skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visualizing key hinges and a potential major source of compliance in the lever arm of myosin.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Brown, Jerry H. ; Kumar, V. S. Senthil ; O'neall - Hennessey, Elizabeth ; Reshetnikova, Ludmila ; Robinson, Howard ; Nguyen - Mccarty, Michelle ; Szent - Gyorgyi, Andrew G. ; Cohen, Carolyn

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 4, 2011, Vol.108(1), p.114(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...