skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Are superhydrophobic surfaces best for icephobicity?

Jung, Stefan ; Dorrestijn, Marko ; Raps, Dominik ; Das, Arindam ; Megaridis, Constantine M ; Poulikakos, Dimos

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 15 March 2011, Vol.27(6), pp.3059-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5827 ; PMID: 21319778 Version:1 ; DOI: 10.1021/la104762g

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...