skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Why do we feel responsible? Developing a model of stakeholder responsibility perceptions

Voegtlin, Christian ; Butz, Andreas

Academy of Management Proceedings, 01/2016, Vol.2016(1), p.15875

ISSN: 0065-0668 ; E-ISSN: 2151-6561 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5465/ambpp.2016.15875abstract

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...