skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tuning ion correlations at an electrified soft interface.(CHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Laanait, Nouamane ; Mihaylov, Miroslav ; Hou, Binyang ; Yu, Hao ; Vanysek, Petr ; Meron, Mati ; Lin, Binhua ; Benjamin, Ilan ; Schlossman, Mark L.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 11, 2012, Vol.109(50), p.20326(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...