skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Revisiting the structures of several antibiotics bound to the bacterial ribosome.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Bulkley, David ; Innis, C. Axel ; Blaha, Gregor ; Steitz, Thomas A.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 5, 2010, Vol.107(40), p.17158(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...