skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Association between Dopamine D4 Receptor Polymorphism and Age Related Changes in Brain Glucose Metabolism

Volkow, Nora ; Tomasi, Dardo ; Gene-Jack, Wang ; Telang, Frank ; Fowler, Joanna ; Goldstein, Rita ; Klein, Nelly ; Wong, Christopher ; Swanson, James ; Shumay, Elena

PLoS One, May 2013, Vol.8(5), p.e63492 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0063492

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...