skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Improved technologies and management practices in irrigation--implications for water savings in Southern Alberta.(Report)

Nicol, Lorraine A. ; Bjornlund, Henning ; Klein, K. K.

Canadian Water Resources Journal, Fall, 2008, Vol.33(3), p.283(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0701-1784

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...