skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure of bacterial LigD 3'-phosphoesterase unveils a DNA repair superfamily.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Nair, Pravin A. ; Smith, Paul ; Shuman, Stewart

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 20, 2010, Vol.107(29), p.12822(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...