skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structures of RNA 3'-phosphate cyclase bound to ATP reveal the mechanism of nucleotidyl transfer and metal-assisted catalysis.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Chakravarty, Anupam K. ; Smith, Paul ; Shuman, Stewart

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 27, 2011, Vol.108(52), p.21034(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...