skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crystal structure of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator inhibitory factor Cif reveals novel active-site features of an epoxide hydrolase virulence factor.(Author abstract)(Report)

Bahl, Christopher D. ; Morisseau, Christophe ; Bomberger, Jennifer M. ; Stanton, Bruce A. ; Hammock, Bruce D. ; O'toole, George A. ; Madden, Dean R.

Journal of Bacteriology, April, 2010, Vol.192(7-8), p.1785(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...