skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perioperative care of an adolescent with postural orthostatic tachycardia syndrome.(Case Report)(Case study)

Kernan, Scott ; Tobias, Joseph

Saudi Journal of Anaesthesia, Jan-April, 2010, Vol.4(1), p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1658-354X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...