skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trade networks and the Kantian peace

Dorussen, Han ; Ward, Hugh

Journal of Peace Research, Jan, 2010, Vol.47(1), p.29-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...