skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Further studies on the phlebotomine sandflies of the kala-azar endemic lowlands of Humera-Metema (north-west Ethiopia) with observations on their natural blood meal sources.(Research)(Survey)

Gebre-Michael, Teshome ; Balkew, Meshesha ; Berhe, Nega ; Hailu, Asrat ; Mekonnen, Yalemtsehay

Parasites & Vectors, Feb 3, 2010, Vol.3(1), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1756-3305 ; DOI: 10.1186/1756-3305-3-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...