skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vibrio cholerae VpsT regulates matrix production and motility by directly sensing cyclic di-GMP.(REPORTS)(di-guanosine monophosphate)(Author abstract)(Report)

Krasteva, Petya V. ; Fong, Jiunn C. N. ; Shikuma, Nicholas J. ; Beyhan, Sinem ; Navarro, Marcos V. A. S. ; Yildiz, Fitnat H. ; Sondermann, Holger

Science, Feb 12, 2010, Vol.327(5967), p.866(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...