skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

El programa citi: una alternativa para la capacitacion en etica de la investigacion en America latina.(Report)

Litewka, Sergio ; Goodman, Kenneth ; Braunschweiger, Paul

Acta Bioethica, Jan, 2008, Vol.14(1), p.54(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0717-5906

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...