skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Removal of veterinary antibiotics from sequencing batch reactor (SBR) pretreated swine wastewater by Fenton's reagent

Ben, Weiwei ; Qiang, Zhimin ; Pan, Xun ; Chen, Meixue

Water Research, Sept, 2009, Vol.43(16), p.4392(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...