skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new stress-based model of political extremism: personal exposure to terrorism, psychological distress, and exclusionist political attitudes.(Report)

Canetti - Nisim, Daphna ; Sharvit, Keren ; Halperin, Eran ; Hobfoll, Stevan E.

Journal of Conflict Resolution, June, 2009, Vol.53(3), p.363-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...