skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enhancement of l(+)-lactic acid production using acid-adapted precultures of Rhizopus arrhizus in a bubble column reactor.(Report)

Zhang, Zhan Ying ; Jin, Bo ; Kelly, Joan M.

Journal of Bioscience and Bioengineering, Oct, 2009, Vol.108(4), p.344(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...