skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The inactivation principle: mathematical solutions minimizing the absolute work and biological implications for the planning of arm movements.(Report)

Berret, Bastien ; Darlot, Christian ; Jean, Frederic ; Pozzo, Thierry ; Papaxanthis, Charalambos ; Gauthier, Jean Paul

Pl o S Computational Biology, Oct, 2008, Vol.4(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...