skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis of the inhibitory mechanism of d-allose on MOLT-4F leukemia cell proliferation.(Report)

Hirata, Y. ; Saito, M. ; Tsukamoto, I. ; Yamaguchi, F. ; Sui, L. ; Kamitori, K. ; Dong, Y. ; Uehara, E. ; Konishi, R. ; Janjua, N. ; Tokuda, M.;

Journal of Bioscience and Bioengineering, May, 2009, Vol.107(5), p.562(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...