skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development of a novel system for producing ajmalicine and serpentine using direct culture of leaves in Catharanthus roseus intact plant.(Report)

Iwase, Akira ; Aoyagi, Hideki ; Ohme - Takagi, Masaru ; Tanaka, Hideo

Journal of Bioscience and Bioengineering, March, 2005, Vol.99(3), p.208(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...