skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How impulsiveness and variety influence food intake in a sample of healthy women

Guerrieri, Ramona ; Nederkoorn, Chantal ; Jansen, Anita

Appetite, Jan, 2007, Vol.48(1), p.119(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...