skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characterization and treatment of wastewater produced during the hydro-metallurgical extraction of germanium from fly ash.(Report)

Kalderis, D. ; Tsolaki, E. ; Antoniou, C. ; Diamadopoulos, E.

Desalination, Sept 30, 2008, Vol.230(1-3), p.162(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...