skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The forest for the trees: trade, investment and the China-in-Africa discourse

Sautman, Barry ; Hairong, Yan

Pacific Affairs, Spring, 2008, Vol.81(1), p.9(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...